Islamski magazin

Dova za novac (koju uči dužnik)

Taberani ovako prenosi od Muaza bin

Džebela, r.a.: Muhammed, a.s., za vrijeme jedne džume nije mogao da primijeti oko sebe svog omiljenog ashaba Muaza bin Džebela, r.a. Vidio ga je nakon džume te ga pitao kako je i zašto ga nije bilo. Hz. Muaz je rekao da je dužan jednom čovjeku i da ga nije bilo zbog toga. Na to je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “ – Muaze! Podučit ću te dovi koja, ako budeš istrajan u njenom učenju, može učiniti da ti Allah, dž.š., pomogne vratiti dug pa da je velik koliko brdo Uhud. “ To je ova dova: “Allāhumme mālike ‘l-mulki tu’ti ‘l-mulke men tešā’u ve tenzi’u ‘l-mulke mimmen tešā’u ve tu’izzu men tešā’u ve tuzillu men tešā’u bijedike ‘l-hajr. Inneke ‘alā kulli šej’in kadîr.

Tūlidžu ‘l-lejle fi ‘n-nehāri ve tūlidžu’n-nehāre fi ‘l-lejli. Ve tuhridžu ‘l-hajje mine ‘l-mejjiti ve tuhridžu ‘l-mejjite mine ‘l-hajji ve terzuku men tešā’u bigajri hisābin Rahmāne ‘d-dunjā ve ‘lāhireti ve Rahîmehumā tu’tî men tešā’u minhumā ve temne’u men tešā’u ferhamnî rahmeten tugninî bihā an rahmetin min sivāke.

Allāhumme agninî mine ‘l-fakrivakdi ‘anni ‘d-dejne ve teveffenî fî ‘ibādetike ve džihāden fî sebîlike.”

Značenje:

“Allahu, Ti koji imaš svaki imetak, daješ imetak onome kome hoćeš i uzimaš od koga hoćeš. Činiš velikim onoga koga hoćeš i činiš niskim onoga koga hoćeš. S Tobom je dobro. Ti si svemoćan. Smjenjuješ noć u dan i smjenjuješ dan u noć. Živog činiš mrtvim i mrtvog oživljavaš. I bezbrojnu opskrbu daješ onome kome hoćeš. Najmilostiviji i Najsamilosniji su na ovom svijetu i Ahiretu. Daješ ono šta hoćeš od njih i zabranjuješ ono šta hoćeš. Smiluj mi se milošću Svojom da mi osim nje ničija druga milost ne treba. Allahu, spasi me od neimaštine, otkloni od mene dug i učini da umrem u pobožnosti prema Tebi i džihadu na Tvome Putu.”

Dove su predstavljanje Allahu, dž.š., stanja u kojem se jedan rob nalazi.

Svaka dova ima svoje vrijeme

svoj sahat. Vrijeme dove za dug je vrijeme dugovanja tog roba. Ako dužnik traži pomoć Uzvišenog Allaha da bi mogao da vrati ono što je dužan, ako vjeruje u to, uči ovu dovu, nada se pomoći i merhametu Uzvišenog, i moli od Allaha, dž.š., tu pomoć, on uzima riječi dove kao sredstvo. Allah, dž.š., obasipa svojom milošću i samilošću prema situaciji Njegovog roba. On, dž.š., priskače u pomoć Svom dužnom i ispaćenom robu, stvara razloge i plaća dugove, spašava ga od tegoba, tjeskoba i neimaštine. Allahova snaga je dovoljna za sve.

Izvor: Yusuf Tavaslı – Dualar ve faziletleri

Preporučeno čitanje:

Dova za vraćanje duga

Ovu dovu sam počeo često učiti na sedždi i za dvije godine sam vratio sav dug, a prije toga sam jedva sastavljao kraj sa krajem
Pravio sam kuću i prilično sam se zadužio. Posuđivao sam novac od bliže rodbine i ta cifra se popela na 70 hiljada KM. Požalio sam se svom šejhu: ”Šejh, ja radim non stop i borim se da te dugove vratim, ali ne ide.” Pa me je posavjetovao da često učim dovu: ”Allahumme-kfini bi halalike ‘an haramike, ve agnini bi fadlike ‘ammen sivake.” (Allahu, zaštiti me halalom Svojim od harama Tvoga, i učini me bogatim (neovisnim) dobrotom Tvojom od svakog drugog osim Tebe)

Ovu dovu sam počeo često učiti na sedždi i za dvije godine sam vratio sav dug, a prije toga sam jedva sastavljao kraj sa krajem!

S predavanja Harmina Suljića, prof.

Veliko snizenje!

Oglasi

Oglasi