Islamski magazin

Sura Kadr – arapski, transkripcija, prijevod

Transkripcija sure Kadr

1 – Inna enzelnahu fi lejletil kadr
2 – Ve ma edrake ma lejletul kadr
3 – Lejletul kadri hajrum mine elfi shehr
4 – Tenezzelul melaiketu ve rruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr
5 – Selamun hije hatta matle il fedzr

Prijevod sure Kadr

1 – Mi smo ga objavili u noći Kadr,
2 – a šta ti znaš šta je noć Kadr?
3 – Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci,
4 – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,
5 – spas je u njoj sve dok zora ne svane.

Tefsir sure Kadr

“Mi smo ga objavili u noći Kadr”, /1/ “a šta ti znaš šta je noć Kadr?” /2/ “Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci”, /3/ “meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake”, /4/ “spas je u njoj sve dok zora ne svane.” /5/

“Mi smo ga objavili u noći Kadr”, tj. Mi smo Kur’an objavili u blagoslovljenoj noći Kadr koja se nalazi u blagoslovljenom mjesecu ramazanu. Kur’an je odjednom iz Pomno čuvane ploče /Levhi-mahfuza/ u cjelini spuštan na nama najbliže nebo, a odatle po potrebi, prema događajima u toku dvadeset i tri godine objavljivan Božijem Poslaniku, s.a.v.s. “…a šta ti misliš šta je noć Kadr?” Ovo je veličanje značaja ove noći u kojoj je Allah objavio Kur’an, a.š., naročito što je ona “…bolja od hiljadu mjeseci”, tj. dobro djelo učinjeno u njoj je bolje od pobožnosti u trajanju od hiljadu mjeseci u kojima ne bi bilo noći Kadr. U tom smislu Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: /663/ “Jedna noć borbe /držanja straže/ na Allahovom putu je bolja od hiljadu noći provedenih na nekom drugom mjestu.” Ovaj hadis navodi Ahmed. Ebu-Hurejre prenosi: “Kad je došao ramazan, Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: /664/ “Došao vam je mjesec ramazan, blagoslovljeni mjesec u kome vam je Allah propisao post.

U njemu se otvaraju dženetske, a zatvaraju džehenemske kapije. U njemu su okovani šejtani. U njemu je jedna noć bolja od hiljadu mjeseci. Ko bude uskraćen njenog dobra, taj je, zaista, uskraćen, zato što je pobožnost provedena u njoj ravna pobožnosti u trajanju od hiljadu mjeseci.” Buharija u svome Sahihu i Muslim u svome Sahihu od Ebu-Hurejrea navode da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Ko noć Kadr provede u ibadetu /duboko/ vjerujući i nadajući se /nagradi/, bit će mu oprošteni raniji grijesi.’” “…meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake”, tj. zbog blagoslovljenosti ove noći u njoj se meleki spuštaju više nego uobičajeno. Meleki se u većem broju spuštaju kad se spušta blagoslov i milost. Tako se oni spuštaju kad se uči Kur’an i okupljaju oko ljudi koji obavljaju zikr. Oni na svojim krilima, iz poštovanja, nose onoga ko traži znanje. Pod riječi “er-Ruh” ovdje se misli na Džibrila, a.s. “…sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane”, tj. noć Kadr je sigurna. U njoj šejtan ne može činiti zlo ni navoditi na njega. U njoj se provode odluke i određuje koliko će se živjeti i kakva će biti nafaka. U tom smislu Uzvišeni na drugom mjestu veli: “U njoj se svaki mudri posao riješi.” Neki kažu da se u toj noći spuštaju meleki, obilaze one koji klanjaju i blagosiljaju ih sve do zore.

U KOJOJ JE NOĆI KADR?

  1. – Od Ubade ibn es-Samita se prenosi da je rekao: /666/ “Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Noć Kadr je u posljednjih deset dana ramazana. Ko ih provede u ibadetu moleći da u njima bude nagrađen, Allah će mu oprostiti i predašnje i docnije grijehe. To je neparna noć: dvadeset deveta, dvadeset sedma, dvadeset peta, dvadeset treća, ili dvadeset prva.’” 2. – Muslim u svom Sahihu od Ubejj ibn Kaba navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: /667/”To je dvadeset sedma noć.” 3. – Od Muavije, Ibn-Amera, Ibn-Abbasa i nekih drugih se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:/668/ “To je dvadeset sedma noć.” 4. – Neki od ranijih generacija prenose da su pokušali da iz Kur’ana, iz riječi “ona”, iz ovog poglavlja kao njegove dvadeset sedme riječi, izvuku zaključak da se radi o dvadeset sedmoj noći. Allah, opet, najbolje zna.

ZNACI NOĆI KADR

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: /669/ “Znaci noći Kadr su da je ona čista i svjetla kao da je u njoj pun mjesec. Ona je mirna i tiha. U njoj nema ni prevelike hladnoće ni vrućine. U njoj, dok ne svane, ni jednoj zvijezdi nije dozvoljeno da padne.” U njene znake spada: /670/ “[to sunce kad ona osvane iziđe zaokruženo, bez /uobičajenih/ zraka, kao da je pun mjesec. Taj dan šejtanu nije dopušteno da sa njime iziđe.” Sened ovog hadisa je dobar /hasen/.

Tefsir: Ibn Kesir

Preuzeto – izvor

Veliko snizenje!

Oglasi

Oglasi