Islamski magazin

Sura Kevser (ina ea tajna) – arapski, transkripcija, prijevod

Transkripcija sure Kevser

  1. Inna e’atajna ke-l-kevser,
  2. fesalli li-rabbike venhar,
  3. inne šanieke huve-l-ebter.

Prijevod sure Kevser

  1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,
  2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,
  3. onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.

Tefsir sure Kevser

“Mi smo ti, uistinu, Kevser dali”, /1/ “pa klanjaj se Gospodaru svome i kurban kolji”, /2/ “onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.”/3/

Muslim u svome Sahihu od Enesa ibn Malika navodi da je rekao: (698) “Dok je sa nama bio u džamiji, Allahov Poslanik, s.a.v.s., nakratko je zadrijemao, a onda je podigao glavu smijući se. Rekli smo: ‘Allahov Poslaniče, čemu si se nasmijao?’ Rekao je: ‘Upravo mi je objavljeno jedno poglavlje, pa je proučio: ‘U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog! Mi smo ti, dali Kevser, pa klanjaj se Gospodaru svome i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati’, a zatim je rekao: ‘Znate li šta je: “Kevser?’ Rekli smo: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’

Rekao je: ‘To je rijeka sa mnogo dobra koju mi je obećao moj Gospodar. To je bazen na koji će na Sudnjem danu, sa posudama brojnim kao nebeske zvijezde, dolaziti moji sljedbenici, pa će jednom robu između njih biti spriječeno da priđe. Ja ću reći: ‘Gospodaru, i on je moj sljedbenik.’ On će mi reći: ‘Ti ne znaš kakve je sve novine on uveo poslije tebe.’” Na osnovu ovoga mnogi učenjaci izvukli su zaključak da je ovo poglavlje objavljeno u Medini i da je Bismilla sastavni dio poglavlja i da je sa njime objavljena. Od Enesa se, također, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: (699)”Ušao sam u Džennet i ugledao rijeku na čijim su stranama šatori od bisera.” Buhari od Enesa ibn Malika prenosi da je rekao: “Kada je Vjerovjesnik, s.a.v.s., bio na miradžu i vratio se rekao je: ‘Prošao sam pored jedne rijeke sa čije su i jedne i druge strane bile kupole od šupljeg bisera, pa sam upitao: – Šta je ovo Džibrile? – Ovo je mnogo dobro, odgovorio je.’” O riječima Uzvišenog: “Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali”, ranije smo govorili i rekli da je to jedna rijeka u Džennetu, kako stoji i u hadisu koga prenosi Enes i koji smo naveli.

Riječi Uzvišenog: “Pa klanjaj se Gospodaru svome i kurban kolji”, znače: Kao što sam ti dao mnogo dobro na ovom i onom svijetu, između ostalog i rijeku kakvu smo opisali, budi iskren prema svome Gospodaru i kolji, tj. budi predan u obavljanju propisanih i nafila-namaza i u klanju kurbana, tj. kolju kurban u ime Uzvišenog Koji je Jedan i Koji nema sudruga, kao što se na drugom mjestu kaže: “Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja, doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.’” (6:62) Zato Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: (700) “Ko sa nama klanja namaz i zakolje kurban, taj je zaklao kurban kako treba, a ko zakolje kurban prije namaza, taj kao da ga nije ni zaklao.” Ebu-Burda ibn Nejjar je ustao i upitao: “Allahov Poslaniče, ja sam svoju ovcu zaklao prije namaza znajući da je danas dan u kome se jede meso.” Na to je on odgovorio: “To je obično bravlje meso.”

Onda je on rekao: “Imam’, (mlađu od godine) koja mi je draža od dvije ovce, pa mogu li zaklati ponovo (kurban) ?” “Možeš, ali više ne može niko poslije tebe”, odgovorio je.” “…onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati”, tj. Muhammede, onaj ko mrzi tebe, istinu, uputu, dokaze i jasno svjetlo koje donosiš, taj će biti ponižen i bez pomena ostati. Es-Suddi kaže: “Kad bi pomrla muška djeca nekog čovjeka govorili bi: “Ostao je bez spomena. Kada su pomrli Muhammedovi sinovi rekli su: ‘Muhammed je ostao bez spomena”, pa je Allah objavio: “…onaj ko tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.” Bože sačuvaj, naprotiv… Allah je njegov spomen visoko uzdigao tako da se svaki dan spominje, a njegov učinio obavezujućim za Svoje robove, za sva vremena, sve do Sudnjeg dana, neka je Allahov blagoslov i spas na njega sve do dana kada će se pozvati /na Sudnjem danu/.

Tefsir: Ibn Kesir

Preuzeto – izvor

Veliko snizenje!

Oglasi

Oglasi